Förberedande advokat studier


Vägen till att bli advokat är i de flesta fallen mycket lång. Oftast går man ett juristprogram på gymnasiet för att få grundläggande kunskaper till de fortsatta universitetsstudierna. Efter gymnasiet finns det massvis av möjligheter att studera olika jurist specialiserade kurser och program, ensam som på olika universitet eller högskolor. Oftast kombineras juridiska studier med en del ekonomiska ämnen, och vice versa. På universitet finns det en del olika kurser som brukar pågå i en termin eller två (ett år). Central fastighetsrätt är ett exempel på en sådan kurs, som finns på bland annat SU (Stockholms Universitet). Det är en avancerad kurs som går att välja som tillvalskurs inom juristprogrammet på SU. Kursens syfte är att öka kunskaperna hos dig inom olika frågor inom just fastighetsrätten. Några exempel på dessa frågor är tillbehör till fast egendom, tredimensionell fastighetsbildning samt bostadsrätt- och bostadshyra.

Till fastighetsrätten tillhör den del av civilrätten som berör lagstiftning när det gäller ägande, överlåtelser och liknande av fastigheter. Inom fastighetsrätten finns det även ytterligare grupperingar, som det framgår olika regleringar mellan avtalsparter som exempelvis hyresgäst och ägaren av fastigheten. Detta brukar kallas för allmän fastighetsrätt och liknar i stora drag den civilrättsliga delen av denna rätt. Den allmänna fastighetsrätten rör däremot till mestadels frågor om nyttjande och övergång av fastigheter samt relationer grannar emellan. Lagarna som har störst betydelse inom den allmänna fastighetsrätten är Bostadsrättslagen (BRL) och Jordabalken (JBL).

Den speciella fastighetsrätten berör andra områden, som markrätt och miljörätt där frågor gällande indelning samt registreringen ligger i huvudfokus när det gäller fastigheter. Utöver detta behandlar denna del av fastighetsrätt även en del frågor kopplat med nyttjande och drift av bebyggelser och fastigheter. Detta är det som skiljer denna del av fastighetsrätt från den allmänna sådana. Till skillnad från den allmänna är de viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten bland annat miljöbalken (MB), jaktlagen samt plan- och bygglagen (PBL).