Vägen till att bli advokat är i de flesta fallen mycket lång. Oftast går man ett juristprogram på gymnasiet för att få grundläggande kunskaper till de fortsatta universitetsstudierna. Efter gymnasiet finns det massvis av möjligheter att studera olika jurist specialiserade kurser och program, ensam som på olika universitet eller högskolor. Oftast kombineras juridiska studier med en del ekonomiska ämnen, och vice versa. På universitet finns det en del olika kurser som brukar pågå i en termin eller två (ett år). Central fastighetsrätt är ett exempel på en sådan kurs, som finns på bland annat SU (Stockholms Universitet). Det är en avancerad kurs som går att välja som tillvalskurs inom juristprogrammet på SU. Kursens syfte är att öka kunskaperna hos dig inom olika frågor inom just fastighetsrätten. Några exempel på dessa frågor är tillbehör till fast egendom, tredimensionell fastighetsbildning samt bostadsrätt- och bostadshyra.

Fastighetsrätt

Till fastighetsrätten tillhör den del av civilrätten som berör lagstiftning när det gäller ägande, överlåtelser och liknande av fastigheter. Inom fastighetsrätten finns det även ytterligare grupperingar, som det framgår olika regleringar mellan avtalsparter som exempelvis hyresgäst och ägaren av fastigheten. Detta brukar kallas för allmän fastighetsrätt och liknar i stora drag den civilrättsliga delen av denna rätt. Den allmänna fastighetsrätten rör däremot till mestadels frågor om nyttjande och övergång av fastigheter samt relationer grannar emellan. Lagarna som har störst betydelse inom den allmänna fastighetsrätten är Bostadsrättslagen (BRL) och Jordabalken (JBL).

Den speciella fastighetsrätten berör andra områden, som markrätt och miljörätt där frågor gällande indelning samt registreringen ligger i huvudfokus när det gäller fastigheter. Utöver detta behandlar denna del av fastighetsrätt även en del frågor kopplat med nyttjande och drift av bebyggelser och fastigheter. Detta är det som skiljer denna del av fastighetsrätt från den allmänna sådana. Till skillnad från den allmänna är de viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten bland annat miljöbalken (MB), jaktlagen samt plan- och bygglagen (PBL).

Entreprenadjuridik

Entreprenadrätt är ett juridiskt ämne som fokuserar på rättsliga aspekter av entreprenörskap och entreprenörsprojekt. Kursinnehållet kan variera beroende på kursens syfte och mål, men vanligtvis inkluderar entreprenadrätt följande områden:

  1. Introduktion till entreprenadrätt: Kursen börjar vanligtvis med en översikt av entreprenadrättens historiska och rättsliga ramverk, vilket inkluderar kontrakt, ansvar och affärsformer.
  2. Kontraktsrätt: En stor del av entreprenadrätten handlar om att förstå kontrakt och avtal mellan entreprenörer och andra parter som t.ex. leverantörer eller kunder. Detta omfattar att lära sig om de grundläggande elementen i ett avtal, förhandlingsteknik och avtalsbrott.
  3. Affärsrätt: Entreprenadrätt omfattar också affärsrätt och lagstiftning som gäller för entreprenörer och företag. Detta kan inkludera studier av immateriella rättigheter, varumärkesrätt, patent, upphovsrätt och konkurrensrätt.
  4. Entreprenörsansvar: Entreprenörsansvar handlar om de rättsliga och etiska aspekterna av att starta och driva ett företag, inklusive ansvar gentemot anställda, kunder och samhället som helhet.
  5. Tvistlösning och skiljedom: I entreprenadrätt är tvister och skiljedom en vanlig företeelse. Kursen kan innefatta studier av alternativa tvistlösningsmetoder som medling, skiljedom och domstolsprocesser.
  6. Byggrätt: Entreprenadrätt kan också inkludera byggrätt, som omfattar rättsliga aspekter av byggprojekt och fastighetsutveckling. Detta kan inkludera studier av entreprenadavtal, entreprenadtvister och byggstandarder.
  7. Internationell entreprenadrätt: I en globaliserad värld är det allt vanligare att entreprenörsprojekt involverar internationella parter. Därför kan en kurs i entreprenadrätt också innehålla studier av internationella avtal och lagar som rör internationell handel och affärsverksamhet.

Sammanfattningsvis kan kursinnehållet i entreprenadrätt vara brett och varierande, men det övergripande syftet är att utbilda studenter i rättsliga aspekter av entreprenörskap och entreprenörsprojekt.